Seedcity_city2 của người dùng đã có nhiều hơn các kết nối hoạt động 'max_user_connections'